Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy

Budżet Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy będącej samorządową jednostką oświatową jest planowany i opracowany na podstawie informacji oraz wytycznych otrzymanych z Urzędu Gminy w Pilchowicach. Plan finansowy, zgodnie z uchwałą budżetową, stanowi podstawę gospodarki finansowej dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – art. 11 ust. 3art. 239-240art. 248-249.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1542).