Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy


Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

  • Wszystkie rejestry i ewidencje, które są jawne i nie podlegają ochronie danych, są dostępne w szkole w godzinach urzędowania.
  • Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć wniosek w sekretariacie szkoły.